Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
DPH 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava

Ochrana osobných údajov
   
Prevádzkovateľom internetového obchodu www.jagastore.sk je spol. JAGA GROUP, s.r.o., Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava, IČO: 35705779, IČ DPH: SK2020265258.

Na to, aby sme našim zákazníkom mohli poskytnúť všetky služby nutné na vybavenie objednávky, potrebujeme o nich vedieť niektoré základné informácie. Časť z nich má povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
     
Nákup v našom internetovom obchode je možné realizovať po registrácii zákazníka, v prípade jednorazového nákupu registrácia nie je nevyhnutná.
Pri registrácii je potrebné uviesť nasledovné informácie o zákazníkovi:
■ meno a priezvisko, kompletná poštová adresa
■ e-mailová adresa, telefónne číslo (pre zjednodušenú komunikáciu ohľadom objednávky, v prípade ak je potrebná)
■ poštová adresa pre dodanie tovaru, v prípade že je táto adresa odlišná od fakturačnej adresy
■ ak je zákazníkom firma/živnostník, naviac: presný obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre správnu fakturáciu)

Našim cieľom je v maximálnej miere ochrániť súkromie všetkých našich zákazníkov. Všetky osobné údaje našich registrovaných zákazníkov sú starostlivo uchovávané v chránenej databáze na internom serveri spol. JAGA GROUP, aby ich zákazník nemusel nanovo zapisovať pri každej svojej návšteve nášho e-shopu. Zákazník si môže svoje údaje kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu na adrese objednávky@jagastore.sk alebo po prihlásení do svojho účtu. V prípade, že si zákazník bude želať zrušiť svoju registráciu, stačí ak nás o tom písomne požiadá e-mailom na adrese objednavky@jagastore.sk a my konto následne deaktivujeme, o čom dostane krátku informáciu.

V internetovom obchode www.jagastore.sk zákazník nezadáva žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali manipulácie s peniazmi na jeho bankových účtoch. Všetky ponúkané formy elektronického bankovníctva sú realizované priamo na webových stránkach zákazníkovej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a meno zákazníka, prípadne číslo účtu (kvôli identifikácii platby). Nedozvieme sa žiadne ďalšie informácie, ako napr. prihlasovacie údaje alebo zostatok na účte.

Osobné údaje našich zákazníkov nikde nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky. Môže ísť o banky a doručovateľské služby. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky.

Odoslaním objednávky zákazník udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné. Zákazník má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Zákazník má ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné identifikovať jednotlivých zákazníkov.