Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
DPH 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava

Všeobecné obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Prevádzkovateľ eshopu www.jagastore.sk
JAGA GROUP, s.r.o.
Sídlo: JAGA GROUP, s.r.o., Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 30343/B, ZI: 7.635,- EUR, SP: 7.635,- EUR
IČO: 35 705 779
IČ DPH: SK2020265258

Kancelária, poštová adresa:
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 702114133/7500
IBAN: SK94 7500 0000 0007 0211 4133
SWIFT: CEKOSKBX
Majiteľ účtu: JAGA GROUP, s.r.o.

Objednávka

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.jagastore.sk formou objednávky cez e-shop.
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
2. Pri každej objednávke pomocou e-shopu musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo a e-mail. V prípade FO-podnikateľov a PO aj obchodné údaje.
Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci môže skontaktovať so spotrebiteľom za účelom overenia objednávky a osobných údajov. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba do overenia jeho objednávky predávajúcim. Objednávku je možné stornovať výlučne e-mailom na adrese objednavky@jagastore.sk. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne e-mailom. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

I. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny sú uvedené pri každom tovare môžu a podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien vydavateľov, distribútorov a pod.
2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.
3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.
4. Tovar môže byť k spotrebiteľovi dopravený jedným z troch spôsobov na základe vlastného výberu. Možnosti zahŕňajú dopravu prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriérskej služby alebo si spotrebiteľ môže prevziať tovar osobným odberom na mieste určenia.
5. Výška nákladov na dopravu je vždy vypočítaná pri objednávke.

II. Dodacie lehoty

1. Dodacie lehoty môžu byť rôzne pre rôzne druhy produktov. Dodacia lehota znamená, do koľkých dní je objednaný tovar odoslaný od predávajúceho. K tejto dobe treba pripočítať bežne 1 až 3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie titulu k spotrebiteľovi prostredníctvom Slovenskej pošty, prípadne 1 až 2 dni pri doručení kuriérskou službou. V prípade neočakávanej zmeny dodacej lehoty predávajúci bezodkladne kontaktuje spotrebiteľa a oznámi mu novú dodaciu lehotu. V prípade predĺženia dodacej lehoty o viac ako 3 pracovné dni má kupujúci nárok na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od  zmluvy je možné len formou e-mailu na adrese objednavky@jagastore.sk.
2. Vo všeobecnosti je termín dodávky tovaru, ktorý je skladom maximálne 5 pracovných dní. V prípade tovaru, ktorý nie je skladom je dodacia lehota 12 pracovných dní. V prípade osobného odberu je zvyčajne tovar, ktorý je skladom k dispozícii k odberu približne 4 hod. od prijatia objednávky.

III. Preberanie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.
6. Miesto, ktoré je určené pre osobný odber tovaru spotrebiteľom je kníhkupectvo JAGA sídliace na Stavebnej fakulte STU v Bratislave na Ul. Imricha Karvaša 2. Osobný odber je možné realizovať v pracovných dňoch v čase od 9,00 do 16,00 hod.

IV. Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba do záväzného potvrdenia objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne e-mailom na adrese objednavky@jagastore.sk
2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.
Produkt nesmie byť poškodený a používaný. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.
Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

V. Záručná doba

1. Na všetok predávaný tovar je stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom, ak nie je uvedené inak. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.
2. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, užívaním výrobku v nevhodných podmienkach. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
2. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
3. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 29. 10. 2012.