Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava

Integrovaný manažment povodia

Vybrané problémy

Silvia Kohnová, Kamila Hlavčová, Jozef Minďáš, Róbert Fencík

8,20 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

40010549

Dostupnosť: skladom

Výučba problematiky integrovaného manažmentu povodia vychádza z poznatkov, ktoré poslucháči získavajú v odborných predmetoch zameraných na jednotlivé zložky vodohospodárskej a krajinno-inžinierskej činnosti v krajine. Ide o komplex opatrení v povodiach, orientovaných napríklad na optimalizáciu vodného režimu pôd, protieróznu a protipovodňovú ochranu, s cieľom trvalo udržateľného využívania.

Viac podrobností

Táto vysokoškolská učebnica je určená najmä poslucháčom inžinierskeho stupňa vysokoškolského štúdia v študijných programoch Vodné stavby a vodné hospodárstvo, Stavby na tvorbu a ochranu prostredia a Krajinárstvo a krajinné plánovanie. Výučba problematiky integrovaného manažmentu povodia (IMP) má syntetizujúci charakter, vychádza z poznatkov, ktoré poslucháči získavajú v odborných predmetoch zameraných na jednotlivé zložky vodohospodárskej a krajinno-inžinierskej činnosti v krajine. Z vodohospodárskeho hľadiska ide o komplex opatrení v povodiach, orientovaných napríklad na zlepšenie a optimalizáciu vodného režimu pôd, protieróznu a protipovodňovú ochranu, s cieľom trvalo udržateľného využívania a ochrany prírodných vodných zdrojov. Vzhľadom na multidisciplinárny charakter integrovaného manažmentu povodia a široký rozsah tejto problematiky je učebnica zameraná iba na vybrané problémy IMP, ako je odhad návrhových maximálnych prietokov na malých povodiach, vplyv lesa na odtokové pomery v povodiach, mapové diela a priestorové údaje pre integrovaný manažment povodia, erózia pôdy a protierózna ochrana.

1. Úvod

2. Metódy odhadu návrhových maximálnych prietokov na malých povodiach
■ Definície malého povodia
■ Tendencie vo vývoji procesne orientovanej hydrológie
■ Metódy odhadu návrhových maximálnych prietokov na malých povodiach bez priamych pozorovaní
■ Odporúčania

3. Vplyv lesa na odtokové pomery v povodiach
■ Zložky vodnej bilancie lesných ekosystémov a ich význam z hľadiska odtoku vody z povodia
■ Vplyv lesa na dlhodobý režim odtoku vody z povodia
■ Vplyv lesa na režim maximálnych prietokov v povodí
■ Lesné hospodárstvo a hydrický režim lesov

4. Mapové diela a priestorové údaje pre integrovaný manažment povodia
■ Matematické základy máp
■ Štátne mapové diela na území Slovenska
■ Tematické mapové diela
■ Digitálne modely reliéfu

5. Erózia pôdy a protierózna ochrana
■ Rozdelenie erózie pôdy
■ Erózne faktory
■ Metódy kvantifikácie erózie pôdy
■ Ochranné opatrenia proti vodnej erózii pôdy

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2013
 • Zaradenie: odborná
 • Vydavateľstvo: Nakladateľstvo STU
 • Formát: 17,5 × 25 cm
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Farebnosť: čiernobiela
 • Autor: Silvia Kohnová, Kamila Hlavčová, Jozef Minďáš, Róbert Fencík
 • Hmotnosť: 0,43 kg
 • ISBN: 978-80-227-4072-2
 • Počet strán: 218
 • Podnadpis: Vybrané problémy