Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností

Novela 2017

15,00 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

12200058

Dostupnosť: skladom

Vydanie sadzobníka pre rok 2017 obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností určené algoritmicky v závislosti od náročnosti kategórie a pásma, do ktorého je stavba zaradená a v závislosti od aktuálneho rozpočtového nákladu stavby.

Viac podrobností

Pri úprave cien v sadzobníku pre rok 2017 bol zohľadnený pohyb cien stavebných prác od posledného vydania sadzobníka 2016. V aktuálnom vydaní bola zohľadnená miera inflácie ako aj rast miezd v NH podľa údajov Štatistického úradu SR. Vzhľadom k tomuto vývoju boli ceny v sadzobníku pre rok 2017 upravené v niektorých pásmach opäť aj smerom nadol. Vydanie sadzobníka obsahuje tiež odporúčané hodinové sadzby pre projektové práce, ktoré sa oproti stavu z 2016 nezmenili.
Zásady percentuálneho rozdelenia ceny projektových prác a inžinierskych činností ako aj percentuálne rozdelenie ceny do jednotlivých fáz týchto činností zostávajú bez zmien.
Podrobnejšie rozdelenie ceny projektových prác za vypracovanie jednotlivých častí projektovej dokumentácie nie sú predmetom sadzobníka. Takáto úprava by mohla oslabiť funkciu manažéra projektu, ktorý zodpovedá za komplexné zhotovenie projektovej dokumentácie a za jej koordináciu tak, ako je to v štátoch EÚ (honorárové poriadky). Ocenenie jednotlivých častí projektovej dokumentácie je potrebné dohodnúť individuálne vo väzbe na rozsah a zložitosť týchto častí dokumentácie.

1. Všeobecné ustanovenia
■ Vymedzenie obsahu základných pojmov
■ Dohoda o cene
■ Kvalitatívne a dodacie podmienky
■ Poddodávky
■ Zaplatenie ceny
■ Zastavené práce

2. Navrhovanie ceny na základe kalkulácie
■ Inžinierske činnosti
■ Projektové výkony
■ Návrh ceny na základe kalkulácie nákladov a zisku
■ Návrh ceny na základe hodinových sadzieb

3. Navrhovanie ponukovej ceny inžiniersko-projektových činností na základe odporúčaných min. a max. cien podľa tab. č. 1 - 15
■ Spracovanie návrhu ceny
■ Overenie pásma zložitosti a náročnosti inžiniersko-projektových činností
■ Súbor výkonov inžiniersko-projektových činností
■ Práce a výkony nezahrnuté v cene
■ Zaradenie fukčných častí stavieb do príslušných kategórií a do pásma zložitosti a náročnosti pre návrh ceny podľa tabuliek č. 1 - 15

Tabuľková časť
Tabuľky pre navrhovanie ponukových cien č. 1 - 15

4. Návrh ceny za projektovú dokumentáciu interiéru
■ Základné ustanovenia
■ Výpočet ponukovej ceny
■ Návrh ceny za projektovú dokumentáciu interiéru
■ Kvalitatívne podmienky pre uplatnenie ceny
■ Práce nezahrnuté v cene projektovej dokumentácie
■ Návrh ceny projektovej dokumentácie interiéru - Tabuľka č. 16

5. Návrh ceny za zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutkového stavu stavebných objektov
■ Zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu
■ Rozdelenie objektov do pásiem náročnosti
■ Návrh ceny za zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu v mierke 1:100 - Tabuľka č. 17

6. Návrh odmeny (provízie) za sprostredkovanie príležitosti uzavrieť zmluvu pre potreby výstavby

Prílohová časť
Príloha č. 1 - Obsah návrhu na vydanie územného rozhodnutia a prikladanej dokumentácie
Príloha č. 2 - Obsah a rozsah projektu stavby prikladaného k žiadosti o vydanie stavebného povolenia
Príloha č. 3 - Odporúčaný podrobný obsah a rozsah jednotlivých častí realizačného projektu
Príloha č. 4 - Odporúčaný obsah a rozsah odborného autorského dohľadu
Príloha č. 5 - Odporúčaný obsah a rozsah technického dozoru objednávateľa
Príloha č. 6 - Dokumentácia skutočného zrealizovania stavby a zjednodušená dokumentácia skutočného zrealizovania stavby (pasport)
Príloha č. 7 - Obsah, rozsah a podmienky komplexného vyskúšania
Príloha č. 8 - Činnosti súvisiace s riadením kvality stavby a spracovanie dokumentácie pre riadenie kvality
Príloha č. 9 - Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Príloha č. 10 - Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z.a vykonávacia vyhláška č. 83/2008 Z. z.
Príloha č. 11 - Zoznam dokladov, ktoré pripraví zhotovitel' k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby
Príloha č. 12 - Obsah dokumentácie vedenia stavby
Príloha č. 13 - Obsah a rozsah stavebného dozoru
Príloha č. 14 - Členenie služieb zaradených v štatistickej klasifikácii prot pod číselným kódom 74.2.
Príloha č. 15 - Vecná náplň stavebnej časti a technologickej časti stavby

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Zaradenie: odborná
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Vydavateľstvo: Unika
 • Farebnosť: čiernobiela
 • Rok vydania: 2017
 • Formát: 14,7 × 21 cm
 • Hmotnosť: 0,23 kg
 • ISBN: 978-80-88966-90-6
 • Počet strán: 166
 • Podnadpis: Novela 2017