Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava
Statika stavebných konštrukcií

Statika stavebných konštrukcií

Oľga Hubová, Zora Mistríková, Yvonna Koleková

9,29 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

40010472

Dostupnosť: skladom

Táto vysokoškolská učebnica obsahuje teoretické základy stavebnej mechaniky, ktoré nadväzujú na základné vedomosti z matematiky a fyziky. Analyzuje základné prvky staticky určitých stavebných konštrukcií, ako sú rovinné a priestorové prútové konštrukcie, ktoré sú v stavebnej praxi najpoužívanejšie.

Viac podrobností

Rozdelenie stavebnej mechaniky
■ Úvod
■ Axiómy statiky
■ Základné pojmy mechaniky
■ Základné zákony a princípy statiky
■ Silové sústavy a základné úlohy o silách
 
Silové sústavy v rovine
■ Sústava síl pôsobiacich v jednom lúči
■ Dve sily pôsobiace v jednom bode
■ Analytické riešenie sústavy síl so spoločným pôsobiskom
■ Statický moment sily k bodu
■ Dvojica síl
■ Sila a dvojica síl v rovine
■ Redukcia sily k bodu
■ Všeobecná silová sústava v rovine
■ Sústava rovnobežných síl v rovine
■ Statický stred sústavy rovnobežných síl
 
Silové sústavy v priestore
■ Vzťahy medzi vektorom sily a jeho zložkami
■ Sústava síl so spoločným pôsobiskom
■ Statický moment sily k bodu
■ Statický moment sily k osi
■ Dvojica síl v priestore
■ Redukcia sily v priestore
■ Všeobecná silová sústava v priestore

Charakteristiky geometrických útvarov
■ Čiara
■ Ťažisko plochy
■ Momenty zotrvačnosti a deviačný moment
■ Elipsa zotrvačnosti

Statika hmotných objektov
■ Základné pojmy
■ Stupne voľnosti hmotných objektov
■ Väzby hmotných objektov
■ Pevné podopretie hmotných objektov, výpočet reakcií, statická a kinetická určitosť, výnimkové prípady
■ Statika zloženej rovinnej sústavy

Princíp virtuálnej práce na tuhých telesách
■ Práca sily a momentu
■ Virtuálna práca sústavy síl na hmotných objektoch
■ Aplikácia princípu virtuálnej práce na výpočet statických veličín - kinematická metóda

Klasifikácia nosných stavebných konštrukcií
■ Požiadavky na nosné konštrukcie
■ Rozdelenie nosných prvkov
■ Prút a prútové sústavy
■ Dvojrozmerné - plošné prvky
■ Masívne konštrukcie

Zaťaženie stavebných konštrukcií
■ Rozdelenie zaťažení
■ Charakteristické hodnoty zaťaženia
■ Návrhové hodnoty zaťaženia
■ Kombinácie zaťažení
■ Idealizácia statického pôsobenia zaťaženia
■ Pôsobenie zaťaženia na konštrukcii

Jednoduchý nosník zaťažený v rovine
■ Podopretie nosníka (prúta) v rovine
■ Výpočet priameho nosníka
■ Diferneciálna závislosť medzi vnútornými silami a zaťažením
■ Určenie priebehu vnútorných síl pre niektoré bežné tipy zaťaženia
■ Priebeh vnútorných síl
 
Šikmé nosníky, zalomené nosníky a nosníky so zakrivenou strednicou
■ Šikmé nosníky
■ Zalomené nosníky
■ Nosníky so zakrivenou strednicou

Zložené rovinné sústavy
■ Základné tiprovinných zložených sústav
■ Trojkĺbové lomené a zakrivené nosníky
■ Trojkĺbové lomené a zakrivené nosníky s ťahadlom
■ Staticky určité spojité nosníky - Gerberove nosníky
■ Obecná zložená prútová sústava
■ Nepriamo zaťažené nosníky

Rovinné priehradové sústavy
■ Klasifikácia priehradových sústav
■ Statická a kinetická určitosť priehradových rovinných sústav
■ Metódy riešenia priehradových sústav

Priečne zaťažené zalomené nosníky
■ Výpočet reakcií
■ Vnútorné sily
■ Diferenciálne podmienky rovnováhy na zakrivenom prúte
■ Príklady

Prút zaťažený priestorovou sústavou síl
■ Výslednica vnútorných síl priestorovo namáhaného prúta
■ Diferenciálne podmienky rovnováhy priameho prúta
■ Priestorový lomený nosník

Prútové sústavy pri pohyblivom zaťažení
■ Definícia vplyvovej čiary
■ Vplyvové čiary na konzolovom nosníku
■ Vplyvové čiary na prostom nosníku
■ Vplyvové čiary na nosníku s previsnutými koncami
■ Výpočet statických veličín pomocou vplyvových čiar
■ Vplyvové čiary pri nepriamom zaťažení
■ Vplyvové čiary na Gerberovom nosníku
■ Najúčinnejšia poloha zaťaženia
■ Kritérium pre maximálnu priečnu silu max Vx
■ Pohyblivé zaťaženie staticky určitých rovinných kĺbových prútových sústav

Vláknové polygóny a reťazovky
■ Vláknové polygóny ako rovinné prútové sústavy
■ Rovinná reťazovka

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2011
 • Zaradenie: odborná
 • Vydavateľstvo: Nakladateľstvo STU
 • Formát: 17,5 × 25 cm
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Autor: Oľga Hubová, Zora Mistríková, Yvonna Koleková
 • Hmotnosť: 0,56 kg
 • ISBN: 978-80-227-3433-2
 • Počet strán: 296