Obchodné podmienky

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu

JAGA GROUP, s.r.o.
Sídlo: Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 30343/B, ZI: 7.635,- EUR, SP: 7.635,- EUR
IČO: 35705779
IČ DPH: SK2020265258
DIČ: 2020265258

Korešpondenčná adresa:
JAGA GROUP, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 702114133/7500
IBAN: SK9475000000000702114133
SWIFT: CEKOSKBX

(Predávajúci)

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné pri nákupe v internetovom obchode www.jagastore.sk. Všeobecné obchodné podmienky upravujú povinnosti a práva zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Tieto obchodné a reklamačné podmienky platia pre nákup v našom internetovom obchode www.jagastore.sk. Kupujúci vytvorením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre platbu, dodanie a reklamáciu tovaru ponúkané predávajúcim. Vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadi podľa týchto obchodných podmienok, ktoré sú zároveň záväzné pre obidve strany.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyplnením objednávkového formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7ods.1 zákona č. 428/2002 Z.z.o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje (titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu kupujúceho vrátane PSČ, telefónny kontakt a e-mailová adresa, bez možnosti priradiť k nim ďalšie osobné údaje kupujúceho), alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch a tieto poskytol predávajúcemu dobrovoľne. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na 5 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou), alebo telefonickou formou, na základe čoho predávajúci jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v online režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

Pri registrácii (vypĺňaní objednávkového formulára) kupujúci súhlasí s tým, že si želá zasielať na jeho uvedenú adresu e-mailu, či pobytu reklamné a marketingové propagačné materiály predávajúceho obsahujúce informácie o aktuálnych tovarových ponukách, rôznych akciách, či cenových zľavách.

Objednávku tovaru je možné uskutočniť aj bez registrácie.

Prijatie a vybavenie objednávky

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Objednávateľ je povinný pri objednávke uviesť úplné požadované údaje a to Súkromná osoba – meno a priezvisko, presná a úplná adresa miesta doručovania, telefonický kontakt, e-mailový kontakt a Právnická a fyzická osoba (podnikateľ) – obchodné meno, meno splnomocneného zástupcu, presná a úplná fakturačná adresa, adresa miesta doručovania (ak je iná ako fakturačná), identifikačné daňové údaje organizácie, telefonický prípadne e-mailový kontakt.

Storno objednávky

Ak kupujúci urobí storno objednávky do 4 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom na adresu objednavky@jagastore.sk prípadne vykonať telefonicky na č. 02/529 259 89. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. Storno objednávky je možné uskutočniť aj neskôr ako do 4 hodín a to po vzájomnej dohode (kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom) - platí v prípade, že objednaný tovar ešte nebol vyexpedovaný.

Možnosti dopravy

SLOVENSKÁ POŠTA
K objednávkam účtujeme poštovné na základe aktuálneho cenníka dopravy

Celková dodacia lehota - od objednania tovaru až po jeho doručenie k zákazníkovi - je obyčajne 3-4 pracovné dni.
Možnosti doručenia sú dobierkou alebo zásielkovým balíkom na základe vopred uhradenej predfaktúry. Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávateľ tovaru zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si následne môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať.
O odoslaní zásielky (od nás do rúk Slovenskej pošty) je zákazník informovaný e-mailom. Schránka musí byť uzamykateľná a riadne označená, v opačnom prípade predávajúci nezodpovedá za doručenie.

KURIÉRSKA SLUŽBA
K objednávkam účtujeme poštovné na základe aktuálneho cenníka, ktorý nájdete tu »

Doprava je realizovaná prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD. Celková dodacia lehota - od objednania tovaru až po jeho doručenie k zákazníkovi - býva zvyčajne 2-3 pracovné dni. V prípade prijatia objednávky v pracovný deň do 10,30 h. sa snažíme, aby bola objednávka vyexpedovaná ešte v ten istý deň a mohli ste ju mať u seba už nasledujúci deň. Kuriérska spoločnosť vás bude kontaktovať ohľadom presného termínu doručenia zásielky. 
Doručenie kuriérskou službou je v pracovných dňoch v čase 8,00-16,00 hod. Tovar je možné uhradiť dobierkou alebo vopred bankovým prevodom. Platbu dobierky je možné realizovať hotovosťou alebo platobnou kartou.
O odoslaní zásielky (od nás do rúk kuriérskej spoločnosti) je zákazník informovaný e-mailom.

Prevzatie zásielky, reklamácie

Kupujúci môže reklamovať iba vadný tovar, a nemá nárok na vrátenie alebo výmenu tovaru, ktorý je bez vád. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po obdržaní zásielky.

Zákazník je povinný prevziať zásielku až po dôkladnej kontrole obalu a tovaru pod obalovým materiálom len ak nie je nijako poškodená. V prípade poškodenia tovaru je zákazník povinný uviesť výhradu k zásielke a to stručným a presným popisom poškodenia do dodacieho listu prepravcu, alebo s kuriérom spísať škodový zápis. Na reklamácie mechanického poškodenia produktu pri jeho dodaní po podpise dodacieho listu prepravcu, nebude braný ohľad vzhľadom na fakt, že zákazník je povinný skontrolovať si dodaný balík ešte pred jeho prebraním.

Príjemca, po spísaní reklamačného protokolu s prepravcom, bez odkladu písomne kontaktuje predávajúceho. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené škody, tj. musí oznámiť o aké škody, poškodenia ide a ako sa prejavujú. Ak nie je poškodenie tovaru, alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zrejmá, je príjemca zásielky povinný obratom telefonicky nahlásiť vznik škody predajcovi.

Po prijatí vyššie uvedených náležitostí, predávajúci začne reklamačné konanie u prepravcu. Prepravca je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 pracovných dní od jej začatia. Predávajúci ďalej informuje kupujúceho najneskôr do 7 dní od prijatia vyjadrenia o reklamácii od prepravcu.

V prípade ak si zásielku neskontrolujete pri doručení strácate nárok na uplatnenie náhrady! Za samotnú prepravu zodpovedá len prepravca a nie odosielateľ.

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny. Zásielky sledujeme až do ich doručenia k zákazníkovi, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní môžu vzniknúť.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj kníh nedodávaných v individuálnom ochrannom obale a predaj periodickej tlače,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.

Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom - písomne alebo e-mailom prostredníctvom formuláru na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto VOP.

Po odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný tovar, na ktorý sa odstúpenie od zmluvy vzťahuje, doručiť predávajúcemu (nie ako dobierku) na adresu JAGA GROUP, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, alebo odovzdať osobne predávajúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci je povinný prevziať doručený alebo osobne odovzdaný tovar od kupujúceho. K zásielke je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý predávajúci poslal s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to na bankový účet, z ktorého kupujúci kúpnu cenu uhradil; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. V prípade, ak kupujúci doručí tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zák. 102/2014 Z. z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. i) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:
- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
- predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom.

Právo na odstúpenie od zmluvy tiež nie je možné v prípade, že:
- knihy majú známky používania (čítania, kopírovania).

Formulár odstúpenia od zmluvy môžete stiahnuť tu: Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Spôsoby úhrady

Spôsob úhrady si zvolíte v objednávkovom procese pred výberom spôsobu dopravy. Samotný úkon platby neúčtujeme.

DOBIERKA
Zaplatíte doručovateľovi pri preberaní tovaru (v hotovosti alebo platobnou kartou). Platí pre dopravu Slovenskou poštou aj kuriérskou spoločnosťou.

PLATBA PREVODOM
Pri výbere tejto možnosti dostanete potvrdzovací e-mail s objednávkou a údajmi nutnými pre uskutočnenie úhrady bankovým prevodom (číslo účtu, IBAN atď.). Následne môžete uhradiť uvedenú sumu na náš účet pričom ako variabilný symbol uvediete číslo vašej objednávky. Tovar budeme expedovať po pripísaní platby na náš bankový účet.

PLATBA CEZ PLATOBNÚ BRÁNU GOPAY (platba platobnou kartou)
Ak si vyberiete túto možnosť môžete svoju objednávku uhradiť veľmi rýchlo a pohodlne, a to prostredníctvom platobnej karty alebo bankovým prevodom cez online platbu.

Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať:

Zašlite výrobok na adresu - JAGA GROUP, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle tovar odošlete na uvedenú adresu dajte nám vedieť e-mailom alebo telefonicky (objednavky@jagastore.sk). Na zabalenie tovaru prosím použite bublinkovú obálku alebo kartónový obal, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k znehodnoteniu. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude prevzatý.

Pri reklamácii musí byť zásielka kompletná a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený za nový alebo bude vrátená kúpna cena. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady takéhoto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom.

Cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky predávajúceho ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o reláciách počas jeho pripojenia.

Predávajúci používa cookies za účelom skvalitnenia svojich služieb.

Predávajúci na svojich webových stránkach používa nasledovné typy súborov cookie:
a. Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií webovej stránky.
b. Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie umožňujú analyzovať, akým spôsobom sa pracuje so stránkami. Slúžia na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.
c. Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú voľbu návštevníka za účelom zlepšenia jeho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre návštevníka alebo zapamätať si jeho preferencie, napríklad voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, návštevníka osobne neidentifikujú.

Ďakujeme, že ste si naše obchodné podmienky prečítali až do konca.
Váš JAGASTORE.sk

Obchodné podmienky sú platné od 16. 1. 2018 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu vášho nákupu.