TSKP - 221 Pozemné komunikácie a letiská CENEKON

Neohodnotené
Značka: Cenekon
23,10 € –4 %
TSKP2018 Pozemne komunikacie v800
23,10 € –4 % 21,95 €
Na sklade

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie stavebných prác na pozemných komunikáciach, plochách letísk a na plochách charakteru pozemných stavieb.

 

Detailné informácie

Podrobný popis

Obsah cenníka: 221 - Pozemné komunikácie a letiská
 • 22A01 Zhotovenie konštrukcií
  • Osadenie stien
  • Osadenie stien
  • Protihluková stena z tvaroviek DURISOL
  • Stĺpiky protihlukových stien
  • Panely protihlukových stien betónové
  • Panely protihlukových stien hliníkové
  • Tabule protihlukových stien
  • Podkladné a vedľajšie konštrukcie
  • Podklad alebo lôžko pod dlažbu
  • Spevnené plochy
  • Stupeň cestnej priekopy z lomového kameňa
  • Stupeň cestnej priekopy z betónu
  • Podkladná vrstva
  • Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami
  • Podklad z mechanicky spevnenej zeminy
  • Reprofilizácia krytu
  • Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku
  • Zhotovenie podkladu alebo podsypu zo sypaniny
  • Podklad z kameniva drveného veľ. 63 až 125 mm
  • Podklad z kameniva hrubého drveného
  • Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32 až 63 mm s výplňovým kamenivom
  • Podklad zo štrkodrvy
  • Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK (minerálny betón)
  • Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu
  • Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu
  • Podklad alebo podsyp z tehlového recyklátu
  • Podklad z asfaltového betónu
  • Podklad z kameniva stmeleného cementom
  • Podklad z kameniva stmeleného cementom na diaľnici
  • Podklad z podkladového betónu
  • Fragmentácia a hutnenie cementobetónových dosiek
  • Podklad z medzerovitého betónu
  • Podklad z pórovitého betónu letiskových plôch
  • Spevnenie zemných krajníc alebo komunikácií pre peších
  • Zhotovenie zemných krajníc
  • Kryty z kameniva a živičné
  • Posyp podkladov alebo krytov kamenivom drveným alebo ťaženým
  • Postrek asfaltový infiltračný
  • katiónaktívnou emulziou
  • Postrek asfaltový spojovací
  • Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva
  • Náter jednovrstvový asfaltový
  • Náter jednovrstvový asfaltový s dvojitým podrvením
  • Náter dvojvrstvový asfaltový
  • Náter dvojvrstvový asfaltový s obráteným podrvením
  • Náter asfaltový zdrsňovací
  • Makadam asfaltový penetračný
  • Makadam asfaltový vsypný
  • Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného
  • Koberec asfaltový mastixový
  • Koberec asfaltový veľmi tenký
  • Koberec asfaltový z kameniva drobného ťaženého
  • Koberec asfaltový zo štrkopiesku
  • Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O
  • Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O
  • Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16
  • Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L
  • Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím
  • Zdrsňovací posyp liateho asfaltu
  • Kryty z betónu a ostatných hmôt
  • Kryt cementobetónový cestných komunikácií
  • Kryt cementobetónový letiskových plôch
  • Kryt z betónu komunikácií pre peších
  • Kryt cementobetónový pre autobusové zastávky
  • Kryt cementobetónový letiskových plôch TEVYCED
  • Osadenie cestných panelov
  • Osadenie panelov z predpätého betónu
  • Kryt z medzerovitého betónu
  • Kryty dláždené
  • Kladenie dlažby z kociek
  • Dlažba alebo prídlažba z lomového kameňa
  • Kladenie dlažby komunikácií pre peších z mozaiky
  • Kladenie gumovej dlažby
  • Kladenie betónovej dlažby
  • Kladenie betónovej zámkovej dlažby
  • Kladenie dlažby z betónových vegetačných tvárnic
  • Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy
  • Kladenie plastovej zámkovej dlažby
  • Rigol dláždený do lôžka z betónu
  • Rigol dláždený z lomového kameňa
  • Rigol krajnicový s kamennou obrubou
  • Rigol zemný
  • Zálievka živičná škár dlažby
  • Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa
  • Doplňujúce konštrukcie
  • Osadenie a montáž zábradlia oceľového
  • Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového
  • Osadenie mestskej ochrannej vodiacej zábrany
  • Osadenie cestného zvodidla betónového
  • Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt
  • Ochranné zariadenia
  • Montáž odrážača
  • Montáž odrážača plašiča zveri
  • Montáž lineárnych vodiacich pásov na zvodidlá
  • Protipovodňové zábrany
  • Značky pre staničenie a ohraničenie z kameňa
  • Osadenie značiek pre staničenie a ohraničenie z plechu
  • Osadenie a montáž zvislých značiek
  • Osadenie a montáž veľkorozmerných zvislých značiek
  • Osadenie a montáž dopravného zrkadla
  • Osadenie rúrkového nadstavca dopravnej značky
  • Osadenie a montáž stĺpika zvislých dopravných značiek
  • Montáž dočasného dopravného značenia
  • Osadenie vodiaceho prúžku z prefabrikovaných dosiek
  • Osadenie dosiek z bieleho betónu
  • Zhotovenie vodorovného značenia krytov z náterových hmôt
  • Vodorovné značenie krytov
  • Trvalé vodorovné značenie krytov lepením pásky
  • Dočasné vodorovné značenie krytov lepením pásky
  • Vodorovné smerové hmatové vodiace línie, pásy, polia pre nevidiacich
  • Predznačenie pre vodorovné značenie
  • Bezpečnostný farebný povrch
  • Montáž dočasných dopravných zábran
  • Montáž dočasných dopravných vodiacich zariadení
  • Montáž prenosnej semafórovej súpravy
  • Montáž akumulátorov dočasného dopravného značenia
  • Dočasné obmedzenie platnosti základnej dopravnej značky
  • Osadenie retroreflexného dopravného gombíka
  • Osadenie parkovacieho stĺpika
  • Osadenie parkovacej zábrany
  • Osadenie plastového ochranného zábradlia
  • Osadenie vodiaceho obrubníka
  • Montáž prenosného smerového vodorovného značenia
  • Osadenie spomaľovacieho prahu
  • Osadenie parkovacej dorazovej lišty
  • Montáž gumeného káblového mosta
  • Osadenie bezpečnostného ostrovčeka
  • Osadenie vyvýšeného gumeného priechodu pre chodcov
  • Osadenie cestnej obruby z dlažobných kociek
  • Osadenie cestného obrubníka betónového
  • Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového
  • Osadenie odvodňovacieho obrubníka polymérbetónového
  • Monolitické priekopy, rigoly, obrubníky
  • Osadenie chodníkového obrubníka kamenného
  • Osadenie chodníkového obrubníka betónového
  • Osadenie betónového obrubníka bezbariérového
  • Osadenie palisád
  • Bet. lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby
  • Čelo priepustu
  • Hospodársky prejazd
  • Vtoková nádrž
  • Zhotovenie priepustu z rúr
  • Obetónovanie rúrového priepustu
  • Zhotovenie priepustu z rúr oceľových
  • Oceľová výstuž cementobetónového krytu
  • Vystuženie asfaltových vozoviek
  • Vystuženie dilatačných škár v cementobetónovom kryte
  • Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev
  • Dilatačné škáry vkladané
  • Dilatačné škáry rezané
  • Dilatačné škáry rezané letiskových plôch
  • Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena
  • Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla
  • Úprava cementobetónového krytu brúsením
  • Úprava živičného krytu brúsením
  • Ošetrenie cementobetónovej plochy
  • Vykonanie postreku ochrannou emulziou
  • Povrchová pigmentová úprava vsypovou zmesou
  • Náter krytu vozovky z cementobetónovej dosky
  • Úprava čela konca pásu letiskových plôch
  • Tesnenie škár
  • Rôzne dokončovacie konštrukcie a práce
  • Osadenie priekopového žľabu
  • Osadenie odvodňovacieho žľabu betónového
  • Štrbinový odvodňovací betónový žľab
  • Osadenie odvodňovacieho žľabu polymérbetónového
  • Osadenie odvodňovacieho odparovacieho žľabu polymérbetónového
  • Osadenie odvodňovacieho odparovacieho žľabu plastového
  • Osadenie odvodňovacieho žľabu plastového
  • Osadenie odvodňovacieho žľabu plastového štrbinového
  • Odvodňovací žľab letiskových plôch
  • Kanalizačný vpust letiskových plôch
  • Presun hmôt
  • Presun hmôt komunikácií s krytom z kameniva
  • Presun hmôt komunikácií s krytom dláždeným
  • Presun hmôt komunikácií s krytom z monolitického betónu
  • Presun hmôt komunikácií s krytom živičným
  • Presun hmôt komunikácií s krytom montovaným
 • 05B01 búranie (demontáž) konštrukcií
  • Prípravné a pridružené práce
  • Rozobranie dlažieb z lomového kameňa
  • Rozobranie dlažieb komun. pre peších a vozoviek
  • Odstránenie podkladov alebo krytov
  • Odstránenie podkladov alebo krytov frézovaním
  • Vytrhanie obrúb
  • Doplňujúce konštrukcie a práce
  • Odstránenie mestskej ochrannej vodiacej zábrany
  • Odstránenie cestného zvodidla betónového
  • Rezanie existujúceho krytu alebo podkladu
  • Búranie konštrukcií a demontáže
  • Demontáž odrážača
  • Demontáž odrážača plašiča zverov
  • Demontáž lineárnych vodiacich pásov zo zvodidiel
  • Rozobranie a odstránenie zábradlí a zvodidiel
  • Demontáž plastového ochranného zábradlia
  • Demontáž protipovodňových zábran
  • Odstránenie značiek a dopravných značiek
  • Odstránenie zvislých dopravných značiek
  • Búranie rúrového priepustu
  • Odstránenie vodorovného dopravného značenia
  • Odstránenie rúrového nástavca dopravnej značky
  • Odstránenie dopravného zrkadla
  • Demontáž dočasného dopravného značenia
  • Demontáž dočasných dopravných zábran
  • Demontáž dočasných dopravných vodiacich zariadení
  • Demontáž prenosnej semafórovej súpravy
  • Demontáž akumulátorov dočasného dopravného značenia
  • Prerážanie otvorov a ostatné búracie práce
  • Vodorovná doprava sutiny po suchu
  • Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu
  • Nakladanie na dopravné prostriedky
 • 22C01 Udržovanie a opravy konštrukcií
  • Prípravné práce
  • Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladov z kameniva
  • Podkladné vrstvy
  • Recyklácia podkladovej vrstvy za studena na mieste
  • Vyrovnanie povrchu doterajších podkladov
  • Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného
  • Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí
  • Kryty pozemných komunikácií, letísk a plôch z kameniva alebo asfaltové
  • Posyp živičného podkladu alebo krytu kamenivom
  • Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajniciach
  • Vyrovnanie povrchu doterajšieho krytu
  • Vyspravenie výtlkov doterajšieho krytu
  • Vyspravenie výtlkov doterajšieho krytu za tepla infraohrevom
  • Vyspravenie výtlkov tryskovou metódou
  • Vyspravenie výtlkov rýchlotuhnúcim polymérom
  • Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí
  • Vyspravenie trhlín doterajšieho krytu asfaltovou sanačnou hmotou
  • Vyspravenie trhlín doterajšieho krytu asfaltovou polymérovou páskou
  • Postrek regeneračný z asfaltu
  • Recyklácia asfaltovej vrstvy za horúca na mieste jednovrstvová REMIX
  • Recyklácia asfaltového krytu za horúca na mieste dvojvrstvová REMIX PLUS
  • Emulzný mikrokoberec
  • Kryty pozemných komunikácií, letísk a plôch dláždené
  • Kladenie dlažby po prekopoch
  • Úprava zálievky dilatačných alebo pracovných škár
  • Ostatné konštrukcie na rúrovom vedení
  • Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste
  • Doplňujúce konštrukcie a práce
  • Oprava alebo vyrovnanie smerových stĺpikov
  • Výmena smerového stĺpika
  • Výmena odrážača
  • Výmena odrážača plašiča zverov
  • Snehové koly pre vyznačenie trasy komunikácií
  • Protisnehové zábrany (zásnežky)
  • Výmena dopravného zrkadla
  • Oprava zvislých dopravných značiek základných
  • Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev existujúceho krytu
  • Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu
  • Ošetrenie (kropenie) vozoviek pri vysokých teplotách
  • Úprava plôch okolo hydrantov, poklopov a pod.
  • Rôzne dokončovacie konštrukcie a práce
  • Čistenie dopravných zariadení
  • Čistenie autobusových zastávok
  • Odstránenie žuvačiek z chodníkov a peších zón
  • Kosenie tráv komunikácií
  • Strih kríkov v strednom deliacom páse komunikácií
  • Očistenie povrchu chodníkov
  • Očistenie povrchu vozoviek ručne odkopávkou
  • Očistenie povrchu krytu alebo podkladu
  • Odstránenie blata alebo prachu
  • Čistenie priekop komunikácií
  • Čistenie rigolov komunikácií
  • Odstránenie nánosu na krajniciach
  • Odstránenie blata alebo prachu
  • Odstránenie nánosu na krajniciach pod zvodidlami
  • Odstránenie buriny z krajníc alebo obrubníkov
  • Odstránenie buriny z krajníc alebo obrubníkov
  • Čistenie priepustov
  • Odstraňovanie snehu na chodníkoch alebo peších zónach
  • Posyp chodníkov alebo peších zón inertným materiálom
  • Posyp chodníkov alebo peších zón chemickým materiálom
  • Odstraňovanie snehu pluhovaním s posypom chodníkov inertným materiálom
  • Odstraňovanie snehu pluhovaním s posypom chodníkov chemickým materiálom
  • Odstraňovanie snehu na komunikáciách pluhovaním
  • Posyp komunikácií inertným materiálom
  • Posyp komunikácií inertným materiálom s navlhčením
  • Posyp komunikácií chemickým materiálom
  • Posyp komunikácií chemickým materiálom s navlhčením
  • Posyp komunikácií zmiešaným materiálom
  • Odstraňovanie snehu pluhovaním s posypom komunikácií inertným materiálom
  • Odstraňovanie snehu pluhovaním s posypom komunikácií inertným materiálom s navlhčením
  • Odstraňovanie snehu pluhovaním s posypom komunikácií chemickým materiálom
  • Odstraňovanie snehu pluhovaním s posypom komunikácií chemickým materiálom s navlhčením
  • Odstraňovanie snehu pluhovaním s posypom komunikácií zmiešaným materiálom
  • Prerážanie otvorov a ostatné búracie práce
  • Očistenie vybúraných obrubníkov, dosiek alebo panelov
  • Očistenie vybúraných dlažbových kociek
  • Presun hmôt pre opravy a údržbu
  • Presun hmôt pre opravy a údržbu

Dodatočné parametre

Kategória: Knihy
Hmotnosť: 0.29 kg
Edícia:: TSKP 2018
Jazyk:: slovenský
Rok vydania:: 2018
Rozsah:: 170 + 4
Formát:: 170 × 240 × 8 mm
Farebnosť:: čiernobiely titul
Väzba:: mäkká

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Nevypĺňajte toto pole: